ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm). (Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.
3. Το δίπλωμα.
4. Α.Φ.Μ.
5. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την περιγραφή αιτήματος. (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
6. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης . (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)
7. Παράβολο 30€ από Δημόσιο Ταμείο για έκδοση νέου διπλώματος.

 

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ