ΑΠΩΛΕΙΑ – ΚΛΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 

Εάν χάσατε την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (απώλεια, κλοπή) και δεν παρακρατείτε από οποιαδήποτε Δημόσια ή Δημοτική αρχή, μπορείτε να καταθέσετε δικαιολογητικά για επανέκδοση της αδείας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. 2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm). (Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.

3. Α.Φ.Μ.

4. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την
περιγραφή αιτήματος.
(Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
5. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)

6. Παράβολο 30€  από Δημόσιο Ταμείο για έκδοση νέου διπλώματος.

7. Παράβολο 9,02€  για την παραλαβή διπλώματος (από δημόσιο ταμείο).

8. Παράβολο 30€  από Δημόσιο Ταμείο για απώλεια διπλώματος.

 

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ