1. Πρώτο Δίπλωμα Οδήγησης Μηχανής (χωρίς άλλο δίπλωμα)

Δίπλωμα μηχανής/μοτοσυκλέτας 400 κυβικών Α2 (400cc)

Αν αυτό είναι το πρώτο σας δίπλωμα οδήγησης και δεν έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου,τότε θα χρειαστείτε τα εξής:

Δικαιολογητικά

 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Βιβλιάριο Υγείας.
 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών (το κόστος είναι 10€/10€ αντίστοιχα).
 • Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση  (παρέχεται από τη σχολή).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (παρέχεται από τη σχολή).
 • Αριθμός Α.Φ.Μ.

Παράβολα (Αναλαμβάνουμε εμείς την έκδοση όλων των παραβόλων)

 • 1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 50€.
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης αξίας 10€.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης αξίας 10€.
 • 1 Παράβολο παραλαβής διπλώματος αξίας 18€

Πληροφορίες

Εκπαίδευση

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

 • Θεωρητικά μαθήματα : 21 ώρες K.O.K. & 11ώρες ΜΟΤΟ
 • Πρακτικά μαθήματα : 14 ώρες

Η διάρκεια 1 διδακτικής ώρας είναι 45΄ λεπτά

Προϋποθέσεις
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 20ο έτος της ηλικίας του.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχής μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.

 

Δικαίωμα οδήγησης
 • Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg.
 • Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση

2. Δίπλωμα Οδήγησης Μηχανής (έχω δίπλωμα Αυτ/του)

Δίπλωμα μηχανής/μοτοσυκλέτας 400 κυβικών Α2 (400cc)

Αν έχετε δίπλωμα οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου και θέλετε (επέκταση) δίπλωμα μηχανής 400 κυβικών,τότε θα χρειαστείτε τα εξής:

Δικαιολογητικά

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία της άδειας οδήγησης.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. (παρέχεται από τη σχολή).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (παρέχεται από τη σχολή).
 • Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός).

Παράβολα (Αναλαμβάνουμε εμείς την έκδοση όλων των παραβόλων)

 •  Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης αξίας 10€.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης αξίας 10€.
 • 1 Παράβολο Επέκτασης Κατηγορίας αξίας 27,02€.

Πληροφορίες

Εκπαίδευση

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

 • Θεωρητικά μαθήματα : 11ώρες ΜΟΤΟ
 • Πρακτικά μαθήματα : 12 ώρες

Η διάρκεια 1 διδακτικής ώρας είναι 45΄ λεπτά.

Προϋποθέσεις
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 20ο έτος της ηλικίας του.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχής μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
Δικαίωμα οδήγησης
 • Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg.
 • Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση

3. Δίπλωμα Οδήγησης Μηχανής Α2 400cc κυβικών
(έχω δίπλωμα οδήγησης μηχανής ΑΜ 50cc ή Α1 125cc

Αν έχετε δίπλωμα οδήγησης μηχανής ΑΜ ή Α1 και θέλετε (επέκταση) δίπλωμα μηχανής 400cc κυβικών,τότε θα χρειαστείτε τα εξής:

Δικαιολογητικά
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία της άδειας οδήγησης.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. (παρέχεται από τη σχολή).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (παρέχεται από τη σχολή).
 • Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός).
Παράβολα
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης αξίας 10€.
 • 1 Παράβολο Επέκτασης Κατηγορίας αξίας 27,02€.

Πληροφορίες

Εκπαίδευση

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

 • Θεωρητικά μαθήματα : –
 • Πρακτικά μαθήματα : 7ώρες

Η διάρκεια 1 διδακτικής ώρας είναι 45΄ λεπτά.

Προϋποθέσεις
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 20ο έτος της ηλικίας του.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχής μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
Δικαίωμα οδήγησης
 • Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg.
 • Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση