ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Π.Ε.Ι ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 9/9/2008 ΜΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm). Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας-Διαβατηρίου σε ισχύ.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής  η οποία πρέπει να είναι σε ισχυ 185 ημερες.

Α.Φ.Μ.

Φωτοτυπία και από τις δύο όψεις της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης Δ1 ή Δ ή Δ1 + Ε ή Δ + Ε * ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΓΜΕΝΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ )

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την περιγραφή αιτήματος.
(Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).

Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
(Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)

Παράβολο 30 € από Δημόσιο Ταμείο για έκδοση νέου διπλώματος.

Παράβολο 20 € για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης από Δημόσιο Ταμείο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΕΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 9/9/2008 ΜΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου Διαβατηρίου (4x6cm). Προσοχή: χωρίς γυαλιά – αποτυπώματα).

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας-Διαβατηρίου σε ισχύ.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ 185 ημέρες.

Α.Φ.Μ.

Φωτοτυπία και από τις δύο όψεις της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης Δ1 ή Δ ή Δ1 + Ε ή Δ + Ε * ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΗΓΜΕΝΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ )

Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
(Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία)

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση

Αίτηση χορήγησης ΠΕΙ με περιοδική κατάρτιση.

Παράβολο 30 ευρώ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα

Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.

Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ1 ή Δ ή Δ1+Ε ή Δ+Ε.