ΚΑΡΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

 

Η κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Ψηφοποιημένη φωτογραφία και υπογραφή
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητα-Διαβατηρίου σε ισχύ.
3. Φωτοτυπία διπλώματος και από τις δύο όψεις.
4. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας και την περιγραφή αιτήματος. (Δίνεται από τη σχολή-επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία).
5. Παράβολο 150€ από Εθνική Τράπεζα.

 

 

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ