1. Δίπλωμα Οδήγησης Αυτοκινήτου Β (χωρίς άλλο δίπλωμα)

Αν θέλετε δίπλωμα αυτοκινήτου και δεν έχετε οποιοδήποτε άλλο δίπλωμα οδήγησης τότε θα χρειαστείτε τα εξής:

Δικαιολογητικά
 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Βιβλιάριο Υγείας.
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών (το κόστος είναι 10€/10€ αντίστοιχα).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.(παρέχεται από τη σχολή).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (παρέχεται από τη σχολή).
 • Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός).
Παράβολα (Αναλαμβάνουμε εμείς την έκδοση όλων των παραβόλων)
 • 1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 50€.
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης  αξίας 10€.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης 10€.
 • 1 Παράβολο παραλαβής διπλώματος αξίας 18€

Πληροφορίες

Εκπαίδευση

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει : 

 • Θεωρητικά μαθήματα : 21 ώρες K.O.K.
 • Πρακτικά μαθήματα : 25 ώρες

Η διάρκεια 1 διδακτικής ώρας είναι 45΄ λεπτά

Προϋποθέσεις
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχής μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
Δικαίωμα Οδήγησης
 • Επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού.
 • Φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους.
 • Δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.
 • Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.

2. Δίπλωμα Οδήγησης Αυτοκινήτου (έχω δίπλωμα μηχανής)

Αν θέλετε δίπλωμα αυτοκινήτου και έχετε  δίπλωμα οδήγησης μηχανής τότε θα χρειαστείτε τα εξής:

Δικαιολογητικά
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία της άδειας οδήγησης.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από τη σχολή).
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. (παρέχεται από τη σχολή).
 • Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός).
Παράβολα
 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης  αξίας 10€.
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης αξίας 10€.
 • 1 Παράβολο Επέκτασης Κατηγορίας αξίας 27,02€.

Πληροφορίες

Εκπαίδευση

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει : 

 • Θεωρητικά μαθήματα : –
 • Πρακτικά μαθήματα : 18 ώρεςΗ διάρκεια 1 διδακτικής ώρας είναι 45΄ λεπτά
Προϋποθέσεις
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχής μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
Δικαίωμα Οδήγησης
 • Επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού.
 • Φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους.
 • Δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.
 • Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.