ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Π.Ε.Ι (ΠΕΙ)

Σύμφωνα με το Π.Δ. 74 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων για να συνεχίζουν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού πρέπει να αποκτήσουν ΠΕΙ και να σφραγίσουν το δίπλωμά τους με τον κωδικό 95.

Τι είναι το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ);

Είναι αυτό το οποίο πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και επομένως επιτρέπεται να οδηγεί συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, εφόσον κατέχει και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών.

Τα ΠΕΙ σε πόσα πεδία διακρίνονται;

Α. Τα ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών αναφέρονται στις υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε.

Β. Τα ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων αναφέρονται στις υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε.

Είναι υποχρεωτικό το ΠΕΙ;

  1. Οι οδηγοί οχημάτων των κατηγοριών Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας η οποία χορηγήθηκε μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου 2008 απαλλάσσονται της υποχρέωσης κατοχής ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου 2013. Μετά την ημερομηνία αυτή υποχρεούνται να κατέχουν το παραπάνω ΠΕΙ αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης.
  2. Οι οδηγοί οχημάτων των κατηγοριών Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας η οποία χορηγήθηκε μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου 2009 απαλλάσσονται της υποχρέωσης κατοχής ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου 2014. Μετά την ημερομηνία αυτή υποχρεούνται να κατέχουν το παραπάνω ΠΕΙ αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης.

    Και στις δύο περιπτώσεις δεν απαγορεύεται η χορήγηση των αντίστοιχων ΠΕΙ σε οδηγούς που ανήκουν σε αυτούς που απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, αρκεί να υποστούν την διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.

Τι ισχύει για τους Νέους Οδηγούς;

Οι νέοι οδηγοί που επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), μπορούν να επιλέξουν είτε τη διαδικασία Αρχικής Επιμόρφωσης, είτε τη διαδικασία Ταχύρρυθμης Αρχικής Επιμόρφωσης.Οι διαδικασίες αυτές αποσκοπούν στο να επαληθεύσουν εάν οι υποψήφιοι οδηγοί διαθέτουν το επίπεδο γνώσεων που απαιτείται για την οδήγηση του οχήματος της κατηγορίας που τους ενδιαφέρει.

Ποια είναι η Διαδικασία των εξετάσεων;

Α. Η θεωρητική εξέταση διαρκεί 4 ώρες και αποτελείται από δύο δοκιμασίες:

• από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, και
• από μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων

Β. Η πρακτική δοκιμασία διοργανώνεται από το αντίστοιχο Τμήμα Οδικών Μεταφορών και αποτελείται από δοκιμασία οδήγησης που προορίζεται να αξιολογήσει τη σε βάθος γνώση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλούς οδήγησης. Η ελάχιστη διάρκεια της δοκιμασίας αυτής είναι 90 λεπτά.

Ποιος είναι ο σκοπός των Π.Ε.Ι.;

Η απόκτηση των Π.Ε.Ι. από τους οδηγούς λεωφορείων και φορτηγών σκοπεύει στην:

  • αύξηση της οδικής ασφάλειας,
  • ενθάρρυνση της επικαιροποίησης και της διαρκούς αναβάθμισης των γνώσεων και ικανοτήτων των οδηγών,
  • αναγνώριση και πιστοποίηση των επαγγελματικών ικανοτήτων των οδηγών,
  • αναβάθμιση και κατοχύρωση του επαγγέλματος των οδηγών λεωφορείων και φορτηγών.

 

Ποια είναι η διάρκεια των Π.Ε.Ι.;

Όλα τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (Αρχικής Επιμόρφωσης, Ταχύρρυθμης Αρχικής Επιμόρφωσης και Περιοδικής Κατάρτισης) έχουν 5ετή διάρκεια.

Πως επηρεάζονται οι Επαγγελματικές Άδειες Οδηγού;

Το ΥΜΕ δεν θα χορηγεί και δεν θα διατηρεί σε ισχύ Επαγγελματική Άδεια Οδηγού σε οδηγό ο οποίος απαιτείται να κατέχει και δεν κατέχει Π.Ε.Ι.